Trường TH An Phước 1 thành lập từ năm 1989 đến nay nhà trường phát triển quy mô cả về số lượng và chất lượng.năm học 2016-2017 trường có 10 lớp với 239 học sinh.

Tổng số đội ngũ CB-GV-CNV : 22 người. Trong đó CBQL: 02 người; GV: 17 người; CNV: 03 người. Trình độ đào tạo đạt và vượt chuẩn sư phạm, nhiệt tình trong công tác luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng năm nhà trường đều hoàn thành nhiệm vụ đề ra, có nhiều tập thể và cá nhân đạt lao động tiên tiến, nhà trường đạt trường tiên tiến nhiều năm liền .

Có nhiều GV dạy giỏi cấp Huyện và trong đó có 01 đạt GV dạy giỏi cấp Tỉnh.

Chi bộ và công đoàn trong nhà trường  đạt vững mạnh nhiều năm liền.